فصل 5 حس و حرکت

حجم فایل : 3.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 38
فصل5 : حس وحرکت محرکهای گوناگونی مثل نور- صدا در اندام های حسی مربوطه (چشم -گوش )دریافت وبه پیام عصبی تبدیل می شوند و از طریق اعصاب حسی به مراکز اعصاب مغز ونخاع مخابره شده ودر آنجا عمل تشخیص و ادراک صورت می گیرد ودر صورت لزوم ، پاسخ ودستور مناسب صادر و از طریق اعصاب حرکتی به اندام های هدف ارسال می گردد. آموختیم که... در طبیعت محرک های مختلفی وجود دارد که روی بدن ما تأثیر می گذارند مانند نور – گرما- فشار-صوت- مواد شیمیایی هر محرکی درهر جایی ازبدن احساس نمی شود بلکه فقط در محل های خاصی حس می شوند
نور با چشم
صوت با گوش
گرما و سرما با پوست
بو با بینی احساس می شوند


اعصاب حسی اعصاب حرکتی اندامهای هدف وغده ها وماهیچه ها،.... مرکز عصبی (مغزو نخاع )
(درک، تفسیر وپاسخ مناسب) نحوه عمل محرکها ی حسی
اندام های حسی
اندام هایی هستند که هر کدام محرک خاصی دریافت وبه پیام عصبی تبدیل می کنند .
مرکز درک حس های مختلف در قشر مخ قرار دارد. چشم بینی گوش زبان پوست
مرکز حسی بینایی: بخش پس سری قشرمخ

مرکز حسی شنوایی: بخش گیجگاهی قشرمخ

مرکز حسی بویایی: بخش جلویی نیمکره های مخ

درهراندام حسی، ســلول های گیرنده ای وجود دارندکه نقش آنها تبدیل محرک مناسب به پیام عصبی است. چگونه می بینیم ؟
می دانید برای دیدن باید نور باشد ،نور به اجسام می تابد و بازتاب آن وارد چشم شده و ما جسم را می بینیم.
در شبکیه چشم سلول های مخرو طی و استوانه ای حساس به نور وجود دارد
که اثر رنگ و نور را به مغز ارسال می نما ید.
در لایه داخلی چشم (شبکیه) 2 سلول گیرنده نور وجود دارد 1-مخروطی
2- استوانه ای
این سلول ها اثر نور رابه پیام عصبی تبدیل می کنند واز طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ می فرستند
گیرنده های مخروطی 3نوعند که هر کدام به دیکی از رنگ های اصلی قرمز –آبی وسبز حساسیت دارند که با تحریک یک یا چند مورد از این سلول ها رنگ های مختلف را می بینیم لایه ی داخلی چشم (شبکیّه) همان بخش عصبی چشم است که آسیب آن می تواند جبران ناپذیر باشد. مثلا در افراد دیابتی چنانچه قند خون به درستی کنترل نشود افزایش قند به این لایه ی چشم صدمه می زند هم چنین اشــعه جوشکاری نیز به شبکیّه آسیب می رساند وبه همین دلیل است که موقع جوشکاری عینک مخصوص به چشم می زنند. در ضمن موقع خورشیدگرفتگی نباید به آن نگاه کنیم چون اشـعه های آن به شدت به چشم آسیب می زند. صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند
هرکدام که به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل وبه مرکز شنوایی درقشر مخ ارسال می شودتا پس از درک در صورت لزوم پاسخ مناسب داده شود
مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد گوش گوش قسمت های مختلف گوش ...